Obowiązujące w Polsce prawo budowlane nie zawiera podanej wprost definicji domku letniskowego. W artykule dostępnym na https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-domku-letniskowego, możemy się dowiedzieć, że domkiem letniskowym jest nieruchomość trwale związana z gruntem i przeznaczona do czasowego zamieszkania. Tego typu zabudowania są zaliczane do budynków rekreacji indywidualnej. 

W kontekście umów ubezpieczeniowych definicje domku letniskowego mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela – przed zawarciem umowy trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), gdzie podane są znaczenia poszczególnych pojęć ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczenie domku letniskowego – jak to zrobić?

Dla ubezpieczycieli domek letniskowy to przeważnie wzniesiony zgodnie z prawem budowlanym budynek, który jest trwale związany z gruntem i użytkowany sezonowo oraz służący celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.

Ubezpieczenie domku letniskowego jest zależne od spełnienia kilku istotnych warunków. Każdy ubezpieczyciel kieruje się swoimi kryteriami, jednakże najczęściej budynek musi sprostać poniższym wymogom:

●    jeden poziom,
●    maksymalna łączna powierzchnia użytkowa nieprzekraczająca 35 m kw.,
●    brak poddasza.

Nie bez znaczenia również są lokalizacja działki oraz jej wielkość. Na działce o powierzchni 500 m kw. może znajdować się tylko jeden domek letniskowy. 

Ubezpieczenie domku letniskowego nie występuje w formie samodzielnego produktu ubezpieczeniowego, ale jako dodatek do polisy mieszkaniowej. Dlatego chcąc objąć ochroną tego typu nieruchomość, należy w pierwszej kolejności rozejrzeć się za odpowiednią polisą mieszkaniową. Uwaga: domek letniskowy nie jest dostępny w rozszerzeniach u wszystkich ubezpieczycieli. W takim układzie nie należy zgłaszać tej nieruchomości do ubezpieczenia jako np. altany ogrodowej, ponieważ pociągnie to za sobą konsekwencje w postaci odmowy wypłaty odszkodowania. 

Domek letniskowy – jaką ochronę zapewnia polisa?

Polisa mieszkaniowa chroni domek letniskowy na takich samych zasadach jak nieruchomość mieszkalną (dom lub mieszkanie). Wszystko zatem zależy od posiadanego wariantu ubezpieczenia. Podstawowa polisa mieszkaniowa z rankomat.pl zabezpiecza mury (niekiedy także i inne elementy stałe) przed ogniem i pozostałymi zdarzeniami losowymi. Najczęściej są to: powódź, osuwanie się i trzęsienie ziemi, upadek drzew i masztów, huragan i porywisty wiatr, eksplozja i implozja, dym i sadza etc. W tym przypadku ochronie nie podlega mienie ruchome, dlatego też warto poszerzyć podstawowy wariant ubezpieczenia o stosowne dodatki takie jak kradzież z włamaniem oraz wandalizm. Po zapoznaniu się z rozszerzeniami proponowanymi przez firmę ubezpieczeniową trzeba wybrać takie, które odpowiadają indywidualnym wymogom. Jedynie polisa skrojona na miarę konkretnych potrzeb jest w stanie zapewnić kompleksową ochronę mienia.

Ochrona domku letniskowego a wyłączenia odpowiedzialności 

Decydując się na ubezpieczenie domku letniskowego, należy brać poprawkę na wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaca odszkodowania. Pełny katalog wyłączeń zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Rekompensata za poniesione straty nie zostanie przyznana, jeśli np.:

●    szkoda została spowodowania umyślnie,
●    szkoda jest efektem rażących zaniedbań ze strony właściciela polisy, np. nie zostały przeprowadzone obowiązkowe przeglądy czy nie przestrzegano przepisów przeciwpożarowych,
●    szkoda została spowodowana pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Większość ubezpieczycieli nie przyznaje odszkodowań za szkody powstałe w domku letniskowym, który nie był zamieszkany dłużej niż przez kolejne 180 dni. Ponadto z ochrony przeważnie wykluczone są m.in. wartościowe przedmioty, a niektóre firmy ubezpieczają jedynie elementy stałe nieruchomości. Problem z uzyskaniem odszkodowania pojawia się także wtedy, gdy domek letniskowy nie posiada zabezpieczeń własnych. Umowa ubezpieczeniowa jasno określa, jakie zabezpieczenia są wymagane. 

Na jaką kwotę ubezpieczyć dom letniskowy?

Wysokość ubezpieczenia ustalana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie wielu przesłanek. Kluczowe znaczenie ma tutaj wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia, której nie należy zaniżać ani zawyżać. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może wypłacić niskie odszkodowanie lub nie przyznać go wcale. Nigdy nie będzie ono większe niż suma gwarantowana ubezpieczenia – czyli maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę. Domek letniskowy wraz z wyposażeniem powinien zostać rzetelnie wyceniony – w razie problemów warto zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy.