Ogólny Regulamin Krzyżówek

organizowanych przez Burda Media Polska Sp. z o.o.

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem akcji konkursowej typu krzyżówka, zwanej dalej Krzyżówką, jest:

Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 (dalej: Burda lub Organizator).

1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówkach organizowanych przez Organizatora i publikowanych na łamach pism wydawanych przez Organizatora lub na stronach internetowych należących do Organizatora.

1.3. Krzyżówki są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz każdorazowo publikowane przez Organizatora na łamach wydawanych przez siebie czasopism lub na stronach internetowych należących do Organizatora.

1.4. Szczegółowe zasady Krzyżówki oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Krzyżówki podane będą w ogłoszeniu o Krzyżówce.

1.5. Krzyżówki odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2. UCZESTNICTWO W KRZYŻÓWCE

 

2.1. Uczestniczyć w Krzyżówce mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych - za zgodą ich opiekunów prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej).

2.2. Uczestnikami Krzyżówki nie mogą być:

  1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
  2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.


3. ZASADY UCZESTNICTWA W KRZYŻÓWCE

 

3.1. Udział w Krzyżówce polega na:

a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz

b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki:

- w formie prawidłowo wypełnionego oryginalnego formularza zamieszczonego w ogłoszeniu o Krzyżówce przesłanego pocztą na adres podany przez Organizatora w ogłoszeniu o Krzyżówce

albo

- za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w ogłoszeniu o Krzyżówce.

3.2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki określony będzie w ogłoszeniu o Krzyżówce. W przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego, zaś w przypadku wiadomości SMS wskazany w ogłoszeniu o Krzyżówce termin, do godziny 23:59:59.

3.3. Uczestnik Krzyżówki może wysłać dowolną ilość SMS-ów i oryginalnych formularzy zamieszczonych w ogłoszeniu o Krzyżówce.

3.4. W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie oryginalne kupony, o których mowa w pkt. 3.1. b).

3.5. Udział w Krzyżówce jest bezpłatny.

3.6. Wysłanie swojego zgłoszenia do Krzyżówki za pośrednictwem SMS lub formularza jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu oraz warunków Krzyżówki opublikowanych w treści ogłoszenia tej Krzyżówki.

3.7. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru telefonu do wysyłania SMS dla Krzyżówek.

 

 

4. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

 

4.1. Spośród osób, które w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą swoje prawidłowe zgłoszenie, w tym prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki, rozlosowane zostaną nagrody, wskazane w ogłoszeniu o Krzyżówce.

4.2. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

4.3. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

4.4. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z laureatów Krzyżówki jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Krzyżówce w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody pieniężnej - po potrąceniu przez Organizatora - 10% wartości nagrody, zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez laureata 10% wartości nagrody Organizatorowi (jako płatnikowi podatku).

4.5. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.6. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 4.4 – o ile jest wymagany.

4.7. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami każdej Krzyżówki telefonicznie, mailowo (o ile uczestnik wskazał swój adres mailowy) lub wyślę wiadomość SMS z informacją o wygranej do 14 dni po zakończeniu Krzyżówki. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danej Krzyżówki danych , w tym danych osobowych,określonych przez Organizatora, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

4.8. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków opisanych w pkt. 4.4 lub nie odbierze nagród w terminie 60 dni od pozostawienia ich do dyspozycji przez Organizatora nagrody przepadają.

4.9. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, i/lub rachunku bankowego, na który będzie dokonana wypłata nagrody podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Krzyżówki oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

4.10. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4.11. Lista laureatów Krzyżówki opublikowana w sposób zanimizowany (np. z zastosowaniem imienia i/lub pierwszej litery nazwiska wraz z miejscem zamieszkania) może zostać opublikowana w materiałach rozwiązujących Krzyżówkę, w szczególności w czasopiśmie lub w serwisie, w którym opublikowano ogłoszenie o Krzyżówce.

4.12. Wysyłka nagród wygranych w Krzyżówce, nastąpi do 60 dni od momentu zakończenia Krzyżówki i otrzymania danych adresowych laureata.

 

5. KOMISJA

 

5.1. Do kontroli prawidłowości Krzyżówki powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować prawidłową organizację i przebieg Krzyżówki oraz wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokona oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych.

 

6. DANE OSOBOWE

 

6.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.

6.3. Więcej informacji znajdziesz tutaj https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf..

 

7. REKLAMACJE

 

7.1 Reklamacje związane z Krzyżówką będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Krzyżówki.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o danej Krzyżówce oraz w siedzibie Organizatora.

8.2. Na życzenie uczestnika Krzyżówki, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.

8.3. Biorąc udział w Krzyżówce i przesyłając swoje zgłoszenie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Organizator