REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Akademia Ogrodnika Doskonałego

§1 Postanowienia regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady świadczonych usług przez Burda Media Polska Sp. z o.o. wymienionych na stronie www.mojpieknyogrod.pl/warsztaty. Niniejszy regulamin stanowi integralną część formularza o udział w warsztatach organizowanych w ramach Akademia Ogrodnika Doskonałego. Wypełniając i wysyłając formularz online (dostępny na stronie https://www.mojpieknyogrod.pl/warsztaty/zapisz-sie) należy zaznaczyć punkt potwierdzający zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptujący jego treść.
Wyjaśnienie pojęć: Organizator – Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wyjątkowo uczestnikiem może być także osoba, która ukończyła 16 lat spełniająca warunki uczestnictwa z §2 pkt. 2 regulaminu. Zamawiający – osoba dokonująca zamówienia (wypełniająca formularz) będąca osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym lub osób trzecich, a także: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, strona umowy z Organizatorem, zamawiająca udział w warsztacie, działająca na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej. Warsztaty ogrodnicze prowadzone przez wykładowcę w ramach Akademia Ogrodnika Doskonałego –poświęcone rozwojowi wiedzy Uczestników w zakresie ogrodnictwa; zajęcia mają charakter wykładu połączonego z praktycznymi ćwiczeniami, obejmują swym zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polski. Zajęcia te są kierowane do osób zainteresowanych ogrodnictwem, w tym do osób początkujących.

 

§2 Warunki uczestnictwa w warsztatach

1. Złożenie zamówienia na udział w warsztatach jest możliwe wyłącznie po poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora (https://www.mojpieknyogrod.pl/warsztaty/zapisz-sie), podanie wszystkich obowiązkowych danych zawartych w formularzu, dokonaniu rejestracji i akceptacji postanowień regulaminu.

2. Uczestnikiem warsztatów może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych zawierająca nadto oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za małoletniego w trakcie trwania warsztatu.

3. Płatność za uczestnictwo w warsztacie następuje poprzez dokonanie wpłat w ciągu 7 dni roboczych od daty wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego, ale nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów o wskazanym w formularzu poziomie.

4. Płatności należy dokonywać przelewem na wskazany rachunek Bankowy: Raiffeisen Bank Polska: 49 1750 1064 0000 0000 0721 7242 (Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa), z dopiskiem nazwy odpowiedniego warsztatu.

5. Ceny za warsztaty są cenami umownymi obejmującymi podatek od towarów i usług. Ceny zawierają tylko te świadczenia, które zostały opisane w odniesieniu do danego warsztatu – nie obejmują kosztów dojazdów i noclegów.

6. Uczestnik na wyraźne życzenie skierowane do Organizatora, otrzymuje fakturę za dokonane płatności po uregulowaniu całej należności za warsztat/-ty będące przedmiotem zamówienia. Powyższe może nastąpić jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty. W takim przypadku uczestnik proszony jest o wysłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres warsztaty.ogrodnicze@burdamedia.pl.

7. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli:
- osoba zainteresowana uczestnictwem w warsztacie nie spełnia wszystkich warunków określonych w regulaminie;
- osoba składająca zamówienie wypełniła formularz zgłoszeniowy niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, ewentualnie z pominięciem niezbędnych dla realizacji świadczenia danych osobowych, a braki te nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Organizatora;
- zamawiający będący osobą niepełnoletnią, nie przedstawi na żądanie Organizatora zgody rodziców/opiekunów prawnych na jego udział w warsztatach;
- zamawiający nie wykaże na żądanie Organizatora, że dysponuje zgodą osób trzecich, których danymi posłużył się w trakcie składanego zamówienia;
- zamawiający jest dłużnikiem Organizatora lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym wyrządził Organizatorowi szkodę lub jeśli nastąpią inne przyczyny, dla których Organizator nie będzie mógł przyjąć zgłoszenia.

8. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w warsztacie organizowanym w ramach Akademii Ogrodnika Doskonałego w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z regulaminem. Decyzja o cofnięciu lub zawieszeniu uczestnictwa w Akademii Ogrodnika Doskonałego zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

§3 Warsztaty i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik ma prawo do świadczeń gwarantowanych zamówieniem uczestnictwa w warsztatach.

2. Każdorazowo program oraz zakres warsztatów jest zamieszczony na stronie internetowej www.mojpieknyogrod.pl/warsztaty w sposób umożliwiający Uczestnikowi zapoznanie z się z nim.

3. Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się wszelkim wskazówkom oraz zaleceniom Organizatora umożliwiającym realizację programu warsztatów. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

4.Poważne lub nagminne łamanie zasad porządkowych może stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w warsztacie.

§4 Odwołanie / zmiana terminu warsztatu

1. Celem zapewnienia Uczestnikom możliwie największej satysfakcji z udziału w warsztatach, Akademia Ogrodnika Doskonałego zastrzega, że każdorazowo liczba uczestników warsztatów jest ograniczona.

2. Maksymalna ilość osób w grupie na jednym poziomie warsztatów to 10 osób. Minimalna ilość osób w jednej grupie to 8 osób.

3. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę planowanych przez Organizatora miejsc, o uczestnictwie w warsztatach decyduje termin zapłaty.

4. O zakończeniu naboru na poszczególne warsztaty Organizator zawiadomi zamieszczając odpowiednią informację na stronie internetowej w zakładce poświęconej wskazanemu warsztatowi, a w przypadku próby złożenia zamówienia – także na wskazany przez zainteresowanego w formularzu zgłoszenia adres e-mail.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu warsztatu:

a) Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu z powodu nie osiągnięcia zakładanej minimalnej liczby uczestników. Organizator powiadomi Uczestnika o jego odwołaniu w terminie wyżej wskazanym na podany przez Zamawiającego adres e-mail, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki także telefonicznie na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu.

b) Najpóźniej na 12 godzin przed rozpoczęciem warsztatu z powodów niezależnych od Organizatora, a w szczególności z powodu kataklizmów, powodzi, pożarów, zamieszek, wojny, ataków terrorystycznych, strajków, epidemii, braku środków transportu, zarządzeń i regulacji rządowych, zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscu planowanego warsztatu, jak również nagłej choroby wykładowcy uniemożliwiającej zapewnienie należytego zastępstwa. Organizator powiadomi Uczestnika o odwołaniu warsztatu w terminie wyżej wskazanym na podany przez Zamawiającego adres, a także telefonicznie na wskazany przez Zainteresowanego numer telefonu.

6. W przypadku odwołania warsztatu Organizator zwraca Uczestnikowi wszelkie wpłacane przez niego opłaty w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od wskazania przez Uczestnika numeru konta bankowego, na które ma zostać dokonana wpłata.

7. O zmianie terminu warsztatów lub zmianie innej istotnej okoliczności Organizator poinformuje Uczestnika bez zbędnej zwłoki na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail oraz telefonicznie. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora, czy akceptuje zaproponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy. W przypadku decyzji o odstąpieniu od Umowy Organizator zwraca Uczestnikowi wszelkie wpłacane przez niego opłaty w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od wskazania przez Uczestnika numeru konta bankowego, na które ma zostać dokonana wpłata.

8. W razie zmiany terminu warsztatu przez Organizatora w przypadku, o którym mowa w pkt. 5 powyżej Uczestnik ma prawo według swojego wyboru:

a) uczestniczyć w warsztatach o tej samej formule – w zależności od dostępności miejsc – odbywającym się w tym samym lub w innym terminie;

b) domagać się zwrotu wszelkich uiszczonych na rzecz Organizatora kwot.

9. W przypadku chęci rezygnacji przez Uczestnika z udziału w warsztacie fakt ten musi być zgłoszony przez Uczestnika w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. W przypadku kiedy rezygnacja przez Uczestnika nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni roboczych lub w przypadku nie stawienia się Uczestnika na warsztacie Organizatorowi przysługuje prawo do zachowania pełnej wysokości pobranego wynagrodzenia.

 

§ 5 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji warsztatu, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o spostrzeżonych uchybieniach oraz do żądania podjęcia środków zaradczych.

2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Organizatorowi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zakończenia warsztatu. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona na adres siedziby Organizatora.

3. Reklamacja musi wskazywać rodzaj uchybienia oraz określenie żądania Uczestnika. Przy czym podstawą reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają wyłącznie z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej.

4. Złożenie reklamacji bez zachowania wyżej wskazanych wymogów, stanowi podstawę do odmowy jej uwzględnienia.

5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia jej złożenia, przy czym decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora. Każdorazowo Organizator poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Burda Media Polska Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników warsztatów.

2. Podane przez Uczestnika dane osobowe zostały zebrane oraz będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z Burda Media Polska umowy na udział w warsztatach, jak również do podjęcia niezbędnych czynności związanych z organizacją warsztatów.

3. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak takich danych po stronie Organizatora uniemożliwia poprawne świadczenie usługi i może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia zamówienia.

4. Uczestnik ma dobrowolną możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera, kierowanych do Uczestnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204) od Burda Media Polska Sp. z o.o..

5. Uczestnik ma dobrowolną możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Burda Media Polska oraz podmioty z nimi współpracujące, w celach marketingowych, w tym wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowaniu produktów, badania rynku i opinii publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zamawiającemu oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania lub zmiany.

§ 7 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin stosuje się do osób, które dokonają zamówienia od 15.04.2015 r. do odwołania. Aktualny Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. Nieważność pojedynczych postanowień regulaminu nie wpływa na ważność całości regulaminu.