Budowa studni jest obwarowana przepisami. Aby przystąpić do jej wykonania, trzeba spełnić warunki określone w prawie wodnym i prawie górniczym i geologicznym. Zgodnie z art. 36. prawa wodnego właściciel gruntu ma prawo do tzw. zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie, jeśli służy to zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

Na wykonywanie urządzeń wodnych konieczne jest pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie na wykonywanie studni do 30 m głębokości na potrzeby „zwykłego korzystania” nie jest konieczne, pod warunkiem, że pobór wody nie przekroczy 5 m3 na dobę. Jeśli głębokość studni przeznaczonej na potrzeby zwykłego korzystania z wód nie przekracza 30 m, studnia taka nie podlega prawu geologicznemu i górniczemu – w przeciwnym razie należy spełnić warunki określone w przepisach, m.in. opracować projekt odwiertu studni i zatwierdzić go przez wojewodę.

Niezależnie od powyższego wykonanie robót budowlanych trzeba zgłosić do starosty (prezydenta miasta). Wzgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć szkice lub rysunki. Warunki techniczne wykonana studni określają przepisy Rozporządzenia ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 31-33); m.in. odległość studni powinna wynosić 5 m od granicy działki, 7,5 m od osi rowu przydrożnego i 15 m od zbiorników do gromadzenia nieczystości.