Nasze marzenia o wyjątkowych, niezwykłych roślinach w letnim ogrodzie z całą pewnością będą spełnione także w tym roku. Rabaty z roślinami jednorocznymi ozdobi margerytka przylądkowa Osteospermum ecklonis o kwiatach czerwono-brązowych, australijska brachykome Brachycome multifidia zakwitnie ciemnoróżowo, a mocno ciemnoczerwone kwiaty onętka krwistego Cosmos atrosanguineus dodadzą całej aranżacji trochę ekstrawagancji.

 

  

Z roku na rok rosnącą popularnością cieszy się wysoka werbena patagońska Verbena bonariensis, której efektowne luźne kwiatostany przyciągają nie tylko nasze spojrzenia, ale także zwabiają do ogrodu liczne motyle. Na rustykalnej rabacie rozgości się kleome o delikatnych, różowych kwiatostanach.

Chwile spędzone w ogrodzie osłodzi nowa, zwarta odmiana groszku pachnącego Little cuties’. Okresy suszy nie zaszkodzą egzotycznie pięknej i wytrzymałej mandewilli.

 

Wielobarwne krokusy na wiosennych trawnikach

Do naj­wcze­śniej­szych kwia­tów wio­sen­nych na­le­ży sza­fran wio­sen­ny Cro­cus vernus, zna­ny pod na­zwą kro­kus. W naszych ogro­dach naj­czę­ściej upra­wia­ne są je­go od­mia­ny o naj­roz­ma­it­szej bar­wie kwia­tów (bia­łe, żół­te, ró­żo­we, nie­bie­skie, fio­le­to­we, pur­pu­ro­we).

Sza­fra­ny roz­wi­ja­ją się wkrót­ce po stop­nie­niu śnie­gu, ale kwit­ną nie­ste­ty krót­ko, bo 7-10 dni. Naj­ład­niej wy­glą­da­ją na ra­ba­cie w to­wa­rzy­stwie prze­bi­śnie­gów, ranni­ków, pier­wiosn­ków, wcze­snych od­mian tu­li­pa­nów czy wrzo­śców. Efek­townie pre­zen­tu­ją się na traw­ni­kach, zwłasz­cza w więk­szych gru­pach.

Dla­te­go na­le­ży wstrzy­mać się z pierw­szym ko­sze­niem tra­wy do chwi­li, gdy li­ście sza­fra­nów za­czną żółk­nąć. To nam za­gwa­ran­tu­je, że w ko­lej­nych la­tach traw­nik bę­dzie ko­lo­ro­wy. 

Kro­ku­sy naj­le­piej ro­sną w miej­scach sło­necz­nych, na gle­bach lek­kich, prze­pusz­czal­nych i wio­sną wil­got­nych. Roz­mna­ża­ją się z bulw.