Regulamin

Regulamin Serwisu Mój Piękny Ogród

(dalej również: "Regulamin")

 • I. Postanowienia ogólne
  • 1. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Serwisu „Mój Piękny Ogród” prowadzonego pod adresem www.mojpieknyogrod.pl, dalej również „Serwis”.
  • 2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie przed dokonaniem Rejestracji w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
  • 3. Ideą Serwisu jest stworzenie Użytkownikom możliwości pozyskania i wymiany informacji, wyrażania własnych opinii i poglądów oraz budowanie społeczności wokół wspólnych zainteresowań.
  • 4. Usługodawca świadczy usługi na podstawie prawa polskiego.
 • II. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  • a. Formularz rejestracyjny – dostępna pod adresem strona www za pośrednictwem której użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie podając wymagane dane.
  • b. Gość - niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik Serwisu.
  • c. Konto - dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, miejsce na serwerze pozwalające Użytkownikowi na wprowadzenie, zmienianie oraz zarządzanie jego danymi oraz Treściami.
  • d. Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Dla zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na adres e-mail podany przez użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.
  • e. Treść lub Treści – aktywność Użytkownika w ramach Serwisu rozumiana jako wszelkie dobrowolnie zamieszczane przez Użytkownika informacje, w tym teksty, zdjęcia, nagrania etc.
  • f. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą dokonania akceptacji Regulaminu, przez którą rozumie się potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na indywidualny adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu rejestracyjnym.
  • g. Usługi – świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkownika związane z funkcjonowaniem Serwisu.
  • h. Usługodawca - Burda Publishing Polska Sp. z o.o.  z siedzibą z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa.
  • i. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji oraz poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
  • 1. W celu Rejestracji i korzystania z Serwisu wymagane jest co najmniej:
   • a. komputer z przeglądarką internetową oraz połączenie z siecią Internet;
   • b. posiadanie adresu poczty elektronicznej;
   • c. posiadanie obsługi animacji flash, akceptacji Cookies oraz obsługi SSL oraz JavaScript w ramach przeglądarki internetowej;
  • 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów / skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty etc.
 • IV. Rejestracja
  • 1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego. Wypełniając Formularz rejestracyjny niezbędne jest aby Użytkownik potwierdził, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu. Dla zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na adres e-mail podany przez użytkownika w Formularzu rejestracyjnym. Rejestracja w Serwisie dokonywana przez osoby małoletnie wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele ustawowi małoletnich Użytkowników składają też Usługodawcy w ich imieniu wszelkie oświadczenia woli.
  • 2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie zobowiązany jest podać login, hasło oraz swój adres email. Inne dane niezbędne do korzystania z dodatkowych funkcjonalności użytkownik może podać uzupełniając w dowolnym momencie Formularz rejestracyjny. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować w Serwisie każdą zmianę swoich danych zawartych w Formularzu rejestracyjnym.
  • 3. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Dostęp do Konta jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła osobom trzecim (każda osoba inna niż Użytkownik).
 • V. Zasady korzystania z Serwisu
  • 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa , normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
  • 2. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu.
  • 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników Treści o charakterze bezprawnym (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa.
  • 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Taka działalność może być przedmiotem odrębnych umów lub ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 • VI. Rozwiązanie Umowy
  • 1. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez usunięcie Konta w każdym czasie i bez podania przyczyny. Użytkownik winien przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres online@mojpieknyogrod.pl. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem Serwisu odrębne umowy w szczególności licencyjne.
  • 2. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w każdym czasie z ważnych powodów.
 • VII. Blokowanie dostępu do Treści / Konta
  • 1. W przypadku stwierdzenia, że dana Treść narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do takiej Treści i/lub Konta Użytkownika, który zamieścił daną Treść.
  • 2. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie zablokuje dostęp do tych Treści. Obowiązek niezwłocznego zablokowania treści bezprawnych uważa się za spełniony w przypadku, jeżeli treści zostaną zablokowane przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez niego urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości.
 • VIII. Promowanie aktywności Użytkowników
  • 1. Użytkownicy Serwisu mogą być premiowani przez Usługodawcę za aktywność w ramach Serwisu – zgodnie z systemem bonusów, którego zasady publikowane są w ramach Serwisu.
  • 2. Usługodawca może dodatkowo nagradzać Użytkowników według kryterium aktywności, wypowiedzi, zaangażowania w tworzenie zawartości Serwisu oraz za całokształt aktywności i inne czynniki w dowolny sposób w tym również finansowy, jak również może zaprosić niektórych Użytkowników do współpracy.
 • IX. Dane osobowe
  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Burda”) przy ul. Marynarskiej 15. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z serwisem internetowym, w tym dostarczenia newslettera, oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Burdy. O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Burdy (lista dostępna na http://www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz może Pani/Pan otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.
  • 2. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie wpisując je do formularza znajdującego się w profilu Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane będą przez Usługodawcę w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy lub umów z Użytkownikiem, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem a także w zakresie określonym w odrębnych zgodach Użytkownika
  • 3. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Burdy.
  • 4. Usługodawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności przyjętym przez Usługodawcę, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 • X. Prawa autorskie
  • 1. Użytkownik oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631) w tym do korzystania z zamieszczonych w Serwisie wpisów, komentarzy, wypowiedzi i udziela niniejszym Usługodawcy nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, nieodpłatnego niewyłącznego prawa do korzystania w szczególności z wpisów, komentarzy, wypowiedzi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie i w prasie).
  • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo uregulowania w odrębnej umowie zasad korzystania z poszczególnych elementów Treści.
 • XI. Odpowiedzialność
  • 1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność Treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treściach, chyba że szkoda taka powstała z winy umyślnej Usługodawcy. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść.
  • 2. Usługodawca nie ma możliwości sprawdzenia czy Treści nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności przed zamieszczeniem tych Treści w Serwisie.
  • 3. W przypadku udostępniania przez Użytkowników łącznie z Treściami lub osobno wizerunków osób trzecich (np. poprzez dodanie zdjęcia), w celu ochrony tych osób, Usługodawca przed ewentualnym wykorzystaniem danego wizerunku skontaktuje się z Użytkownikiem, który dodał je do Serwisu w celu uzyskania odpowiedniej zgody na publikację wizerunku.
  • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, poza przypadkiem, gdyby szkoda taka spowodowana została z winy Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
   • a. skutki zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie jakichkolwiek Treści bezprawnych - chyba że Usługodawca został o nich poinformowany;
   • b. wszelkie szkody związane z uzyskaniem dostępu do Serwisu lub wykorzystaniem Serwisu przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub przeznaczeniem Serwisu, a w szczególności szkody związane z włamaniem do Serwisu, przejęciem, wykorzystaniem, usunięciem lub modyfikacją Treści lub Konta;
   • c. skutki udostępnienia przez Użytkownika loginu i/lub hasła osobom nieuprawnionym.
  • 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań lub innych czynności podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników, nawet w przypadku, gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Serwisu.
 • XII. Reklamacje
  • 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę, są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
  • 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na następujący adres e-mail: online@mojpieknyogrod.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, dokładny adres Użytkownika, adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji oraz podpis zgłaszającego.
  • 3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
  • 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Usługodawcę terminie i zakresie.
  • 5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.
  • 6. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  • 7. Usługodawca rozpatrując reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • 8. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.
 • XIII. Postanowienia końcowe
  • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publicznego umożliwienia użytkownikom dostępu do Serwisu.
  • 2. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  • 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi np. nowe funkcjonalności, zmiana związana z bezpieczeństwem Użytkowników lub danych, zmiana przepisów prawa itp.), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o zmianie treści Regulaminu w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie.
  • 4. Zmiana niniejszego Regulaminu wiąże Użytkownika od chwili zapoznania się przez niego ze zmianą. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na zmianę, przysługuje mu prawo wypowiedzenia Umowy.
  • 5. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  • 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://mojpieknyogrod.pl/info/regulamin

Połącz się z Mój Piękny Ogród

Newsletter - zapisz się

Magazyny ogrodnicze taniej w prenumeracie

  

 

 

 


 

 

 


   

 

  

 

 


 

 

 

          Ogrodnicza mapa Polski 

 

 

 

  Mój Piękny Ogród na Instagramie!

  


 

    Księżycowy Kalendarz Ogrodnika                          2018

 

 

Wideo

Czerwcowy numer "Mojego Pięknego Ogrodu" już w kioskach! Odtwarzaj

Nasi eksperci

mgr inż. Barbara Bogacz

mgr inż. Barbara Bogacz
nasza stała konsultantka
Pytania dot. uprawy
i pielęgnacji roślin
czwartki godz. 17-18

tel. 71 376 28 42

„Mój Piękny Ogród” to prawdziwa skarbnica wiedzy i inspiracji dla każdego miłośnika przyrody. Znajdziesz tu oryginalne pomysły na aranżacje, a także sprawdzone porady na temat pielęgnacji oraz ochrony roślin. Podpowiemy Ci, jak zadbać o ogród, aby każdego roku prezentował się niepowtarzalnie, zachęcając do wypoczynku w malowniczym otoczeniu.

Porady